Kantakirjaohjeistus

FABA Palvelun kantakirjaohjesääntö
HIGHLAND CATTLE –rodulle
JALOSTUSTAVOITE
Highland cattle –rodun jalostuksessa pyritään parantamaan rotua niin, että rodulle
tyypilliset piirteet, vaatimattomuus ja karaistuneisuus säilyisivät, hedelmällisyys ja terveys
paranisivat sekä perinnöllinen monimuotoisuus säilyisi.
Tärkeimpiä jalostettavia ominaisuuksia ovat emo-ominaisuudet ja maidontuotanto,
poikimisten helppous, vasikoiden kasvutaipumus ja lihakkuus, terveys sekä perinnöllisen
monimuotoisuuden säilyttäminen.
RODUN OMINAISPIIRTEET
Highland cattle -rotu on perinnöllisesti pitkäsarvinen rotu. Karvapeite on tuuhea
ja kaksinkertainen. Väriltään eläin voi olla valkoinen, keltainen, punainen, juovikas,
musta tai harmaanruskea; valkoisia merkkejä voi esiintyä. Rodulle ominaista on
erityisen pitkä karvoitus otsassa ja korvissa. Rotu on pienikokoinen. Rotu on
peräisin Skotlannista.
Kantakirja on jaettu pääjaksoon ja lisäjaksoon.
PÄÄJAKSO
Pääjakso sisältää kaksi jalostusarvoluokkaa: perusluokka ja valioluokka.
A) Perusluokka
Tullakseen hyväksytyksi kantakirjan perusluokkaan eläimen on täytettävä seuraavat
vaatimukset:
1. Eläin on merkitty syntymän jälkeen yksilönumerolla kansallisen määräyksen mukaisella
merkintätavalla.
2. Eläimelle annettu yksilöllinen numero on asianmukaisesti tallennettu navettakirjaan tai
vastaavaan, josta selviää eläimen polveutuminen.
3. Eläimen on polveuduttava vanhemmista ja isovanhemmista, jotka on merkitty kyseisen
saman rodun kantakirjaan.
4. Eläimen alkuperään liittyvät siemennys-, astutus- tai alkionsiirtotiedot ovat
asianmukaisesti tallennettu kantakirjanpitäjän hyväksymään tietokantaan.
5. Eläimen omistajan on tarvittaessa toimitettava karvanäyte eläimestä ja sen
vanhemmista (ei isästä, jos se on keinosiemennyssonni) kantakirjanpitäjälle
polveutumisen tarkistamista varten.
B) Valioluokka
Perusluokkaan hyväksytty lehmä tai sonni voidaan hyväksyä valioluokkaan, jos sen
saamat jalostusarvot ja ominaisuudet täyttävät FABA Palvelun liharotujen
jalostusvaliokunnan kulloinkin vahvistamat vaatimukset ja jos sen jälkeläisissä ei ole
todettu sellaisia perinnöllisiä heikkouksia, jotka olennaisesti alentavat jälkeläisten
käyttöarvoa. Voimassa olevat vaatimukset julkaistaan FABA Palvelun nettisivuilla
(www.faba.fi)
LISÄJAKSO
Kantakirjan lisäjaksoon voidaan merkitä lehmiä, hiehoja ja lehmävasikoita. Lisäjakso
jakautuu sukupolviluokkiin 1, 2 ja 3.
Lisäjaksoon voidaan hyväksyä vain eläimiä, jotka täyttävät pääjakson kohtien 1., 2. ja 4.
mukaiset vaatimukset.
Sukupolviluokkaan 1 on oikeutettu eläin, jonka isä on merkitty kyseisen saman rodun
kantakirjaan.
Sukupolviluokkaan 2 on oikeutettu eläin, jonka isä on merkitty kyseisen saman rodun
kantakirjaan ja emä sukupolviluokkaan 1.
Sukupolviluokkaan 3 on oikeutettu eläin, jonka isä on merkitty kyseisen saman
rodun kantakirjaan ja emä sukupolviluokkaan 2. Sukupolviluokkaan 3
kantakirjattavan eläimen tulee olla pitkäsarvinen. Karvapeite on tuuhea
ja kaksinkertainen. Väriltään eläin voi olla valkoinen, keltainen, punainen, juovikas,
musta tai harmaanruskea; valkoisia merkkejä voi esiintyä. Eläimen omistajan tulee
vakuuttaa eläimen olevan vaatimusten mukainen.
Lehmä, hieho tai lehmävasikka, jonka emä on merkitty sukupolviluokkaan 3 ja isä kyseisen
saman rodun kantakirjaan on polveutumisensa mukaan oikeutettu merkittäväksi kyseisen
saman rodun kantakirjaan.
Lisäksi edellytetään että:
Ulkomailta tuotuja tai siellä olevia tässä kantakirjaohjesäännössä mainittuun highland
cattle -rotuun kuuluvia eläimiä voidaan hyväksyä kantakirjaan, jos ne on kantakirjattu
highland cattle -rodun kantakirjaan ko. maassa.
Eläin voidaan merkitä kantakirjaan myös poistamisen jälkeen.
Näiden sääntöjen tulkinnasta päättää FABA Palvelun hallitus liharotujen
jalostusvaliokunnan esityksestä.